O nas

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie jest państwową jednostką budżetową, niezespoloną działającą na podstawie przepisów:

  • ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 878)
  • zarządzenia Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do realizacji statutowych działań wykorzystuje środki finansowe z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków UE.

Do głównych zadań RZGW w Warszawie należy:

  • wykonywanie i utrzymywanie urządzeń wodnych,
  • ochrona przeciwpowodziowa (plany zarządzania ryzykiem powodziowym, uzgadnianie planów zagospodarowania, ograniczanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków powodzi),
  • zarządzanie zasobami wodnymi (powierzchniowymi i podziemnymi),
  • wyznaczanie i oddawanie w użytkowanie obwodów rybackich,
  • zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną,
  • gromadzenie informacji w katastrze wodnym,
  • kontrola gospodarowania wodami.