Zbiornik Wodny Wióry na Świślinie

Powstał w wyniku piętrzenia wód Świśliny zaporą zlokalizowaną w km 8,6 rzeki.

Pozwolenie na użytkowanie zbiornika wodnego „Wióry" obowiązuje od czerwca 2008 roku.

Klasa budowli piętrzącej:

II

Funkcje zbiornika:

 • ochrona przeciwpowodziowa
 • zapewnienie przepływu nienaruszalnego w rzece
 • energetyczna
 • turystyczna

Podstawowe parametry zbiornika:

Zbiornik zlokalizowany jest na rzece o charakterze górskim (z gwałtownymi wezbraniami).

 • maksymalny poziom piętrzenia MaxPP = 214,80 m npm
 • normalny poziom piętrzenia NPP = 208,90 m npm
 • minimalny poziom piętrzenia Min PP = 208,50 m npm
 • pojemność całkowita 35 mln m3
 • pojemność powodziowa 19 mln m3
 • pojemność energetyczna 1,0 mln m3
 • pojemność martwa 15,0 mln m3
 • przepływ nienaruszalny poniżej zbiornika 0,27 m3/s
 • powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia 408,0 ha

Powierzchnia zbiornika jest blisko dwa razy większa od położonego niedaleko zbiornika Brody Iłżeckie na rz. Kamiennej i obecnie wspólnie z nim stanowi Zespół Zbiorników Wodnych Brody Iłżeckie-Wióry.

Czasza zbiornika rozciąga się wzdłuż rzek:

 • Świśliny – na długości ok. 8 km
 • Pokrzywianki – na długości ok. 7,2 km

W warunkach normalnej eksploatacji średnia szerokość zbiornika wynosi około 300 m, a maksymalna w rejonie połączenia rzek Świśliny i Pokrzywianki– około 800 m.

Obiekty podstawowe:

zapora czołowa ziemna z rdzeniem glinowym i galerią kontrolno-zastrzykową, drenażem kamienno-żwirowym oraz przesłoną cementacyjną zlokalizowaną pod galerią w dolinie i na przyczółkach:

 • rzędna korony 216,20 m npm
 • rzędna półki od strony WG 202,70 m npm
 • rzędna półki od strony WD 206,20 m npm
 • długość zapory w koronie 252 m
 • wysokość zapory 26 m
 • szerokość korony 12,46 m
 • Nachylenie skarp od wody górnej i dolnej 1 : 3
 • Rzędna korony rdzenia 214,80 m npm

budowla przelewowo-spustowa - 4 przęsła przelewów powierzchniowych, spusty denne koryto odpływowe i niecka wypadowa (do rozpraszania energii), wspólne dla przelewów i spustu;

elektrownia wodna przepływowa złożona jest z 3 turbozespołów: 2 x o nominalnym przełyku 1,0 m3/s i 1 x o nominalnym przełyku 0,5 m3/s; o łącznej mocy 400 kW i produkcji rocznej powyżej 1,0 GWh.

Ciekawostka!

Podczas budowy zbiornika odsłonięto triasowy poziom paleontologiczny z okresu w przedziale 250-240 mln lat. W osadach pstrego piaskowca znajdują się liczne ślady gadów naczelnych z okresu wczesnego triasu – archozaurów, wyeksponowane w specjalnie odsłoniętych w tym celu formacjach skalnych.