Konsultacje społeczne

Ogólne zasady udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów planistycznych takich jak: plany, programy, strategie lub polityki w obszarze ochrony środowiska (w tym tematyki dotyczącej gospodarki wodnej) określa w Polsce ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

 Ustawa omawia kwestie udziału społeczeństwa przy opracowywaniu dokumentów, przy podejmowaniu decyzji dot. środowiska i jego ochrony oraz zakreśla zasady i tryb postępowania podczas udostępniania informacji o środowisku.

Zgodnie z art. 39 ustawy, organy właściwe do opracowywania dokumentów wymagających udziału społeczeństwa są zobowiązane podać do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu,
  • możliwościach zapoznania się z nim oraz składania uwag i wniosków,
  • sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania,
  • organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,
  • postępowaniu w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone,

W myśl art. 3 ust. 1 pkt. 11 ww. ustawy przez podanie informacji do publicznej wiadomości ustawodawca rozumie m.in. udostępnienie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu właściwego w sprawie, czy też ogłoszenie informacji w przypadku projektu dokumentu w prasie o odpowiednim do jego rodzaju zasięgu.

Na mocy przedmiotowej ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu po rozpatrzeniu wszelkich uwag, opinii i wniosków jest zobowiązany dołączyć do przyjętego ostatecznie planu, programu itp. stosowne podsumowanie zawierające m.in. informację o prowadzonej procedurze udziału społeczeństwa, wnoszone uwagi oraz uzasadnienie stopnia ich uwzględnienia.

W odniesieniu do konsultowanych dokumentów planistycznych związanych z opracowywaniem, przeglądem i uaktualnianiem planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, istnieją odrębne zapisy w Prawie wodnym z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229), które są wynikiem transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej do ustawodawstwa polskiego. Zapisy te wyznaczają minimum 6 miesięczny, a nie 21 dni, okres prowadzenia konsultacji społecznych i zgłaszania stosownych uwag i wniosków.