Aktualizacja Planów gospodarowania wodami

SPOTKANIA KONSULTACYJNE aktualizacji Planów gospodarowania wodami


 

Dyrektor Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.

Wstęp wolny. Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: konsultacje@warszawa.rzgw.gov.pl

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 22 58 70 309 lub pod adresem
e-mail: konsultacje@warszawa.rzgw.gov.pl

Zapraszamy do aktywnego udziału

Harmonogram spotkań: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 25 listopada 2014 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do sześciomiesięcznych konsultacji społecznych projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) na obszarach dorzeczy Wisły, Odry, Ücker, Łaby, Dunaju, Dniestru, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Jarft.

Dyrektor RZGW w Warszawie, zgodnie z właściwością terytorialną, wspomaga Prezesa KZGW w prowadzeniu ww. konsultacji na obszarze administrowanych regionów wodnych (Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft), dotyczących:

Proces konsultacji społecznych będzie trwał do 22 czerwca 2015 r. Udostępnianie materiałów źródłowych wykorzystanych do opracowania projektów odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokumenty podlegające konsultacją społecznym dostępne są na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl oraz do wglądu w siedzibie RZGW w Warszawie (ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, piętro I, pok. 249) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz w siedzibie KZGW przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie.

W czasie trwania konsultacji społecznych aPGW osoby zainteresowane mogą składać pisemne uwagi do ustaleń zawartych konsultowanych dokumentach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-apgw@kzgw.gov.pl;
  • poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl
  • listownie na adres KZGW (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa) z dopiskiem „konsultacje społeczne aPGW w dorzeczu …"
  • listownie na adres RZGW w Warszawie (ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa) z dopiskiem „konsultacje społeczne aPGW w dorzeczu …"
  • osobiście w siedzibie KZGW lub RZGW w Warszawie pok. 249.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 22 czerwca 2015 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna „Niezawodne plany" obejmująca m.in. regionalne seminaria, spotkania edukacyjne, konkursy, spotkania grup eksperckich, Krajowe Forum Wodne oraz konferencje w poszczególnych regionach wodnych. Szczegóły na temat najbliższych spotkań konsultacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl

Broszura przygotowana przez RZGW w Warszawie dotycząca aPGW jest dostępna do pobrania tutaj.

Baner aPGW