II Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami

Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW

(cykl planistyczny 2016-2021)

Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Widnej informuje

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu, związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy

Wodnej, służącego sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacjom społecznym podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem

II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021), który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz

z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji.

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej.

Harmonogram i program prac…

Opis Harmonogramu i programu prac…

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu pod adresem:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych,

Wydział Planowania Gospodarowania Wodami,

Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Piętro VI, pok. 604

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów można wnosić od 10 stycznia do 15 września 2017 r.:

- drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail

- drogą pocztową, na adres KZGW z dopiskiem „konsultacje społeczne”

- osobiście w siedzibie KZGW.

Dane teleadresowe:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych,

Wydział Planowania Gospodarowania Wodami,

Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

e-mail: pgw@kzgw.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Krajowego Zarządu w Warszawie.