Susza Harmonogram i program prac


SPRAWOZDANIE
z
przeprowadzonych konsultacji społecznych Harmonogramów i programów prac
związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych:
Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej oraz Jarft.


Dnia 30 maja 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne Harmonogramów i programów prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft. Trwały one przez 6 miesięcy, tj. do dnia 30 listopada 2014 r. Z konsultowanymi dokumentami można było zapoznać się na stronie internetowej www.warszawa.rzgw.gov.pl, podczas spotkań konsultacyjnych oraz w siedzibie RZGW w Warszawie.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie wraz z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości, a także z konsultowanymi dokumentami: Harmonogramem i programem prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy dla właściwego obszarowo regionu wodnego, mapą regionu wodnego oraz formularzem do składania uwag zostało przesłane do 11 Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Izb Rolniczych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, 12 Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz 135 Starostw Powiatowych i Urzędów Miast znajdujących się w granicach RZGW w Warszawie. Za pośrednictwem Starostw Powiatowych dokumenty zostały przekazane również gminom.

Ponadto zorganizowano cztery spotkania RZGW w Warszawiekonsultacyjne:

  • w Warszawie 7 lipca 2014 r. dla regionu wodnego Środkowej Wisły
  • w Augustowie 10 lipca 2014 r. dla regionu wodnego Środkowej Wisły i Niemna,
  • w Giżycku 11 lipca 2014 r. dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy, Świeżej oraz Jarft,
  • w Puławach 16 lipca 2014 r. dla regionu wodnego Środkowej Wisły.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele m.in.: WZMiUW, RDOŚ, Starostw powiatowych i gmin. Podczas spotkania można było zapoznać się z konsultowanymi dokumentami oraz wnieść do nich uwagi. Uczestnikom przybliżone zostały również zagadnienia związane ze zjawiskiem suszy i jej monitoringiem w Polsce, zarządzaniem ryzykiem suszy oraz zakresem konsultowanych dokumentów.

Do Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły wpłynęło 15 uwag od instytucji administracji rządowej i samorządowej, leśnictwa i gospodarki komunalnej oraz od osób prywatnych. Do dokumentów dla pozostałych regionów wodnych nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków. Zestawienie uwag i stanowiska RZGW w Warszawie znajduje się w załączonej poniżej tabeli rozbieżności. Zmiany w Planie prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom zostały naniesione analogicznie dla wszystkich regionów wodnych

Harmonogramy i programy prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft po konsultacjach społecznych znajdują się w załącznikach.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zarządzania ryzykiem suszy znajdującymi się w zakładce: Nasza działalność/Zarządzanie zasobami wodnymi/Susza

Załączniki: