Warunki korzystania z wód

Warunki korzystania z wód są narzędziem wspomagającym proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju regionu, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z realnego i uzasadnionego interesu publicznego.

Warunki korzystania z wód , w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, stanowią istotne dokumenty planistyczne w zakresie gospodarowania wodami, w tym również są ważnymi instrumentami zarządzania zasobami wodnymi, nadrzędnymi nad pozwoleniami wodno prawnymi (na mocy art.125 ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawne nie mogą naruszać ustaleń warunków korzystania z wód).

Warunki korzystania z wód określają:

  • szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
  • priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
  • ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie: poboru wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, wykonywania nowych urządzeń wodnych (art. 115 ustawy Prawo wodne).

Głównym zadaniem warunków jest wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez realizację polityki działań zapewniających:

  • niepogarszanie istniejącego stanu wód,
  • optymalizację efektów wdrażania programów działań, ukierunkowanych zasadniczo na usuwanie niekorzystnych zmian w stanie wód i ograniczających niekorzystne presje antropogeniczne mogące prowadzić do pogorszenia stanu wód, ekosystemów wodnych i od wód zależnych.

Ponadto, warunki korzystania z wód określają:

  • uwarunkowania i ograniczenia dla decyzji dla decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem z wód, a w szczególności dla pozwoleń wodno prawnych,
  • uwarunkowania i ograniczenia dla dokumentów planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Warunki korzystania z wód są określane dla regionu wodnego oraz w miarę potrzeby dla zlewni.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kierując się ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zagadnienia związane z warunkami korzystania z wód regionu i zlewni regulują w szczególności art. 115, 116 i 120 ustawy Prawo wodne.