Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 21-09-2017

Przebudowa zapory bocznej Jordanów - Tokary - Radziwie w ramach zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów - Tokary - Radziwie oraz...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Informacje z otwarcia ofert 21-09-2017

Udrożnienie rz. Wisły w km 625+500 - 627-000 w gm. Słupno, pow.płocki, woj. mazowieckiePrace konserwacyjne na rz. Kamiennej w m. Starachowice i prace konserwacyjne koryta dwudzielnego rz. Kamiennej w m....

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Wynik postępowania 06-09-2017

Przebudowa zapory bocznej Jordanów-Tokary-RadziwieUtrzymanie trwałości projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rzeki Narew do km 5+000 - Etap IRemont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Przetargi 20-07-2017

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 12-07-2017

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w SmardzewicachOchrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 23-02-2017

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 23-02-2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 23-02-2017

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV Nadzoru Wodnego w Smardzewicach Ogłoszenie o zamówieniuFormularz ofertowyOpis przedmiotu zamówieniaProjekt...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Dialog techniczny 23-02-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny