Informacje z otwarcia ofert

Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej 6 szt. lodołamaczy

Wymiana końcowych klap zwrotnych na rurociągach tłocznych w pompowniach wokół  Jeziora Zegrzyńskiego

Instalacja automatycznych punktów pomiarowych na dopływach do ZW Brody Iłzeckie oraz punktu pomiarowego

Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2017 - 2018

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przez okres 12 miesięcy

Remont pomp WFP zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Rządza w km 3+000 - 4+000

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na 5 lodołamaczach L 1000

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy

Awaryjne zabezpieczenie erodowanego prawego brzegu rzeki Wisły w m. Drachalica

Montaż i demontaż zapory śryżowej w Popłacinie, km 637 rzeki Wisły, w sezonie 2017 - 2018

Zakup 1 szt. ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zakup 1 szt. ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową i przyczepą jednoosiową dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej stopień - Wistka SW Włocławek

Udrożnienie rz. Wisły w km 625+500 - 627-000 w gm. Słupno, pow.płocki, woj. mazowieckie

Prace konserwacyjne na rz. Kamiennej w m. Starachowice i prace konserwacyjne koryta dwudzielnego rz. Kamiennej w m. Skarżysko - Kamienna

Wycinka drzew i krzewów z koryta rz. Pokrzywianki od km 8 + 5000 do km 25 + 000

Utrzymanie trwałości projektu. Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000. Etap I

Remont śluzy Swoboda - etap II

Przebudowa zapory bocznej Jordanów - Tokary - Radziwie

Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek-Góra Kalwaria

Zakup 1 sztuki ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regeneracja chłodnic na lodołamaczu L100 Gepard oraz linii wału lodołamaczy L1000 Bawół i Lew

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Konserwacja urządzeń odwadniających na Stopniu Wodnym w Dębem

Konserwacja urządzeń odwadniających ZW Włocławek w roku 2017

Przeglądy i naprawa pomp KSB zainstalowanych w pompowniach Jeziora Zegrzyńskiego

Utrzymanie trwałości projektu pn. Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania - Popowo

Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego w ramach Projektu pn. Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - ­ Etap 1

Opracowanie „Ekspertyzy w zakresie wycieków na ścianach galerii jazu w Smardzewicach wraz z określeniem sposobu ich naprawy”

Analiza możliwości  zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

Monitorowanie i ochrona obiektów SW Smardzewice wraz z konserwacją SSWiN i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach NW  w Smardzewicach

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin otwarcia ofert: 12 czerwca 2017 r. godz. 12.00

Zakup przepływomierza profilującego typu ADCP zintegrowanego z systemem GPS wraz z wyposażeniem umozliwiającym rejestracje danych pomiarowych

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania pn. Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni gm. Piecki, pow. mrągowski, woj. warmińsko - mazurskie oraz w ramach prawa opcji: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego i pełnienie nadzoru autorskiego dla tego zadania