Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa zapory bocznej Jordanów - Tokary - Radziwie w ramach zamierzenia budowlanego pn. Przebudowa dwóch zapór bocznych zbiornika Włocławskiego: zapory w Nowym Duninowie, zapory Jordanów - Tokary - Radziwie oraz makroniwelacja w czaszy zbiornika (udrożnienie parti cofkwej zbiornika) - budowa Etap I, Obiekt 2: Zapora Jordanów - Tokary - Radziwie

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+100 Kanału Augustowskiego

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Konserwacja urządzeń odwadniających ZW Włocławek w roku 2017 w ośmiu kompleksach

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry

Konserwacja urządzeń odwadniających na Stopniu Wodnym w Dębem

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno - Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - Etap I

Regeneracja chłodnic na lodołamaczu L1000 Gepard oraz remont linii wału lodołamaczy L1000 Bawół i Lew

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego  w   ramach Projektu pn. Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie

Przeglądy i naprawa pomp KSB zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Opracowanie - Ekspertyzy w zakresie wycieków na ścianach galerii jazu w Smardzewicach wraz z określeniem sposobu ich naprawy

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Utrzymanie trwałości projektu pn. Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania - Popowo

Monitorowanie i ochrona Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Zakup przepływomierza profilującego typu ADCP (Acoustic Doppler Current Profilers) zintegrowanego z systemem GPS wraz z wyposażeniem umożliwiającym cyfrową rejestrację danych pomiarowych

Dostawa 3 sztuk samochodów dostawczych skrzyniowych o masie całkowitej do 3500 kg

Modernizacja systemów AKP i ASTKZ w celu zapewnienia bezawaryjnej osłony stanu technicznego Zbiornika Wodnego Wióry - sprostowanie

Modernizacja systemów AKP i ASTKZ w celu zapewnienia bezawaryjnej osłony stanu technicznego Zbiornika Wodnego Wióry

Konserwacja Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich warz z wymianą systemów magazynowania energii na 4 obiektach oraz w ramach prawa opcji: Wymiana systemów magazynowania energii na dodatkowych obiektach w maksymalnej liczbie 10 sztuk

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usługi migracji do nowej domeny dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla zadania pn. Remont pompowni w Nieporęcie

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47 + 400 Kanału Augustowskiego - etap I

Dostawa energii elektrycznej w okresie 12 m-cy (2017/2018 r.), obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie"

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjno - mieszkalnym , budynku warsztatów i posesji Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Sprzątanie pomieszczeń w Giżycku przy ul. Jeziornej 10 oraz sprzatanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku przy ul. Wodnej 4

Kompleksowe sprzątanie budynku biurowego i otoczenia RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Obsługa prawna RZGW w Warszawie - Radca I i Radca II

Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2016 - 2017