Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy

Dotyczy zadania

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej Wisły

Ogłoszenie

UWAGA: zmiana w treści SIWZ - w załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia

Punkt 4.10 - Opracowanie modelu zlewni (str. 34 SIWZ)

Było: Mike SHE – MIKE Hydro River 2017 PERSONAL wraz z ArcGis10.5

Jest: Mike SHE – MIKE Hydro River 2017 PERSONAL

SIWZ

JEDZ