Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy

Dotyczy projektu:

"Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.

Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, stanowiącym zał. nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Ogłoszenie

SIWZ

JEDZ

Umowa - Kanał Piękna Góra

Umowa - Kanał Śniardwy - Roś

Umowa - Kanał Węgorzewski i rz. Węgorapa

Opis przedmiotu zamówienia - Kanał Piękna Góra

Opis przedmiotu zamówienia - Kanał Śniardwy - Roś

Opis przedmiotu zamówienia - Kanał Węgorzewski

Opis przedmiotu zamówienia - Rzeka Węgorapa