Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy

Dotyczy projektu:

"Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.

Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, stanowiącym zał. nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z Załącznikami nr 1 i 2

JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ) zaktualizowany 27.10.2017 r. (zmiana str. 5 formularza)

Część I: Przebudowa i umocnienie Kanału Piękna Góra

OPZ (Załącznik nr 4 do SIWZ): Kanał Piękna Góra

Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):  Kanał Piękna Góra

Część II: Udrożnienie kanału Śniardwy - Roś oraz przebudowa jazu w Kwiku

OPZ (Załącznik nr 6 do SIWZ):  Kanał Śniardwy - Roś i jaz w Kwiku

Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ):  Kanał Śniardwy - Roś

Część III: Przebudowa i umocnienie Kanału Węgorzewskiego oraz Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy

OPZ (Załącznik nr 8 do SIWZ): Kanał Węgorzewski

OPZ (Załącznik nr 9 do SIWZ): rzeka Węgorapa

Projekt umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ): Kanał Węgorzewski i rz. Węgorapa