Utrzymanie trwałości projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rzeki Narew do km 5+000 – Etap I

Pytania i odpowiedzi nr 1

Załączniki do odpowiedzi nr 1

1. mapka z oznaczeniami odkładu

2. Plan batymetryczny

3. Współrzędne projektowanego dna

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przekroje (Załącznik nr 7 do SIWZ)

Przedmiar robót (Załącznik nr 8 do SIWZ)

STWIORB (Załącznik nr 9 do SIWZ)

Masy bagrownicze (Załącznik nr 10 do SIWZ)

Decyzja RDOŚ (Załącznik nr 11 do SIWZ)