Wynik postępowania

Przebudowa zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie

Utrzymanie trwałości projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rzeki Narew do km 5+000 - Etap I

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego - etap II

Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek - Góra Kalwaria na rzece Wiśle

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Łyny

Zakup 1 szt. ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Analiza możliwości retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

Remont budek sterowniczych i wieży śluzy SW Włocławek

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla RZGW w Warszawie

Konserwacja urządzeń odwadniających ZW Włocławek w roku 2017: kompleksy I - VIII

Konserwacja urządzeń odwadniających na SW w Dębem

Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego w pramach projektu pn. Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działana RZGW w Warszawie

Dostawa jednego samochodun osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Przeglądy i naprawy pomp KSB zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Opracowanie Ekspertyzy w zkresie wycieków na ścianach galerii jazu w Smardzewicach wraz z okresleniem sposobu ich naprawy

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno - Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - Etap 1

Utrzymanie trwałości projektu pn. Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania - Popowo

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla RZGW w Warszawie

Opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania pn. Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni oraz w ramach prawa opcji: opracowanie PB i PW i pełnienie nadzoru autorskiego

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Zakup przepływomierza profilującego typu ADCP zintegrowanego z systemem GPS wraz z wyposażeniem umożliwiającym rejestracje danych pomiarowych

Dostawa 3 szt. samochodów dostawczych skrzyniowych o masie całkowitej do 3500 kg

Konserwacja Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich wraz z wymianą systemów magazynowania energii na 4 obiektach oraz w ramach prawa opcji: Wymiana systemów magazynowania energii na dodatkowych obiektach w maksymalnej liczbie 10 sztuk

Modernizacja systemów AKP i ASTKZ w celu zapewnienia bezawaryjnej osłony stanu technicznego ZW Wióry

Dostawa jednego samochodu osobowego

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla zadania pn. Remont pompowni w Nieporęcie