II Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Konsultacjom społecznym podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021), który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji. Więcej informacji tutaj.