Konferencja podsumowująca projekt zwiększenia retencji na obszarze zlewni rzeki Wkra

We wtorek 30 października w siedzibie Wód Polskich RZGW w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki działania „Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększania istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły”.

RZGW w Warszawie rozpoczął realizację działania w 2017 roku. Zadanie polega na analizie możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze zlewni planistycznej Wkry, co stanowi element realizacji działań nietechnicznych wymienionych w  projekcie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Wisły w celu obniżenia poziomu ryzyka powodziowego dla części obszarów problemowych za pomocą działań nietechnicznych. Ponadto, działanie to zostało również uwzględnione w projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły. W ramach realizacji ekspertyzy zidentyfikowane zostaną środki zwiększające retencję wód za pomocą analizy charakterystyk zlewni Wkry oraz modelowania jej procesów hydrologicznych.

Działanie obejmuje następujące czynności:

- analiza danych hydrometeorologicznych oraz dynamiki przepływów rzeki Wkra oraz jej dopływów;

- opracowanie wielowymiarowego hydrologicznego modelu zlewni rzeki Wkra opartego o systemy informacji geograficzne;

- identyfikacja i wskazanie konkretnych obszarów lub istniejących rozwiązań technicznych zwiększających gwałtowność wezbrań;

- wykonanie wstępnej identyfikacji działań lub alternatywnych rozwiązań technicznych do obecnie zastosowanych  w celu zmniejszenia ryzyka powodzi oraz skutków suszy poprzez zwiększenie retencji;

- przeprowadzenie modelowania zidentyfikowanych działań;

- przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści zidentyfikowanych działań oraz analiza możliwości ich wdrożenia;

- opracowanie programów działań zwiększających retencję na podstawie ww. prac;

- opracowanie propozycji zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych samorządów;

- prowadzenie konsultacji wybranych rozwiązań i propozycji działań.

Okres realizacji projektu:  lata 2017-2018

Podobne zadanie jest również w trakcie realizacji dla zlewni planistycznej Pilica (okres realizacji: 2018 – 2019).