Przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft

Komunikat o przygotowywaniu przez Dyrektora RZGW w Warszawie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft

Podstawą prawną sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych jest art. 88s. ust. 2 ustawy - Prawo wodne, który nakłada na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej  obowiązek przygotowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

Zgodnie z art. 88r. ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo wodne, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

  1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  2. propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian  naturalnej i sztucznej retencji;
  4. katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych stanowią podstawę do opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Do czasu opracowania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy – przyjętych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, stanowią wytyczne do prowadzenia ochrony przed suszą w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft. Ich głównym zadaniem jest wskazanie propozycji działań, zarówno technicznych jak i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, pok. 249 oraz na stronie internetowej.