Spotkanie prasowe w sprawie taryf we Włocławku

W piątek 28 czerwca 2019 r. we Włocławku odbyło się spotkanie prasowe, na które zaprosiły Wody Polskie. Tematem spotkania były taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków we Włocławku. W ostatnim czasie pojawiły się informacje jakoby Wody Polskie zadecydowały o wysokości nowych taryf. Na pytania przedstawicieli mediów odpowiadali: Sergiusz Kieruzel - Rzecznik Prasowy Wód Polskich, Kinga Maciejewska - Kierownik Wydziału Regulatora Taryf w RZGW w Warszawie, Waldemar Kuta - Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku RZGW w Warszawie i Joanna Borowiak - Poseł na Sejm PiS.

Przedstawione opinii publicznej wzrosty cen stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są wynikiem zatwierdzonej przez Wody Polskie taryfy na okres 3 lat (decyzja WA.RET.070.1.204.3.2018 z dn. 23 maja 2018 r.), dla których w dniu 27 czerwca 2019 r. upływa okres 12 miesięcy. Od 28 czerwca 2019 r. wchodzi w życie taryfa na kolejne 12 miesięcy w wysokości zatwierdzonej w w/w decyzji. Warto podkreślić, że Wody Polskie nie ustaliły tej taryfy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku przedstawiając wniosek taryfowy na okres 3 lat określiło wysokość stawek za wodę i ścieki.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wskazała regulatora, czyli organ, który weryfikuje przedstawione propozycje. Powołany w ramach Wód Polski organ regulacyjny (tj. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), zgodnie z treścią art. 27 a ust. 3 pkt. 2 1 Ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018, poz. 1152, jt. z późń. zm.), ma  za zadanie zatwierdzanie taryf. Następnie w celu zatwierdzenia taryfy jego działania są ściśle określone w art. 24 c ust. 1 powołanej ustawy, tj. ocenia projekt taryfy, analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej w tym marże zysku, weryfikuje koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 pod względem celowości ich ponoszenia, aby zapewnić ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Z niniejszych przepisów nie wynika rola ustalania cen i stawek opłat.