Stopień Wodny Włocławek po remoncie

11 grudnia br. we Włocławku odbyła się uroczysta konferencja z okazji zakończenia projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek". Spotkanie było okazją nie tylko do przedstawienia wyników projektu, ale i przypomnienia, jak i dlaczego powstał stopień, który w tym roku obchodzi 45-lecie istnienia.

Konferencję w imieniu p.o. Dyrektora RZGW w Warszawie Dariusza Tomczaka uroczyście otworzyła Urszula Tomoń, Rzecznik Prasowy. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach projektu, przedstawiciele instytucji związanych z realizacją projektu na różnych etapach oraz pracownicy RZGW w Warszawie zaangażowani w projekt.

Projekt „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek" rozpoczął się w 2009 roku, zaś same roboty budowlane trwały od 2013 do 2015 roku. Projekt podzielony był na dwa pakiety:

Pakiet 1 - Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim

Pakiet 2 - Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki
i lewego wału Rosicy

Projekt objął przebudowę i remont obiektów, główne zadania, które były do wykonania to:

  • Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory, remont ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory czołowej.
  • Rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia.
  • Remont jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz robót hydrotechnicznych.
  • Remont śluzy i awanportów.
  • Przebudowa przepławki dla ryb z monitoringiem przepławki po przebudowie.
  • Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki wraz z rozbudową lewego wału wstecznego Słupianki na terenie Płocka i Bielina w gminie Słupno.
  • Rozbudowa prawego wału wstecznego Słupianki z lewym wałem wstecznym Rosicy na terenie Płocka.

Efektem przeprowadzonych prac w ramach całego projektu jest poprawa stanu technicznego obiektów Stopnia Wodnego Włocławek i poprawa bezpieczeństwa powodziowego dla kilkunastu tysięcy mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Projekt nie rozwiązuje problemu Stopnia Wodnego Włocławek, jakim jest obniżony poziom wody dolnej na skutek erozji dolnego stanowiska stopnia. Rozwiązaniem mogłaby być budowa kolejnego stopnia poniżej Włocławka, podpiętrzającego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego Włocławek.

Beneficjentem środków unijnych o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na realizację projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek" jest RZGW w Warszawie. Jednocześnie RZGW w Warszawie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację i trwałość projektu. Jego całkowita wartość wynosi 115.409.058,06 PLN. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej wynosi 80.006.141,70 PLN, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

Stopień Wodny Włocławek oddano do eksploatacji w 1970 roku, jako pierwszy stopień zaprojektowanej Kaskady Dolnej Wisły. Budowa pozostałych 7 stopni została zaniechana, a istniejący obiekt jest eksploatowany w warunkach odbiegających od tych, do jakich został zaprojektowany. Poziom wody na dolnym stanowisku nie został „wsparty" budową kolejnego stopnia.