Wydawanie deklaracji organu właściwego odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

Informujemy, że sporządzenie deklaracji, o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne następuje wyłącznie po wydaniu oceny wodnoprawnej, jest ona bowiem potwierdzeniem zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 tej ustawy. Z kolei katalog przedsięwzięć (inwestycji lub działań), dla których wymagana jest ocena wodnoprawna określa art. 425 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 425 ust. 1 ustawy Prawo wodne ocena wodnoprawna jest wymagana dla inwestycji lub działań w zakresie:

1.      korzystania z usług wodnych;

2.      długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;

3.      piętrzenia wody podziemnej;

4.      rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5.      wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów

6.      wykonania urządzeń wodnych;

7.      regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;

8.      zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;

9.      robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

10.   działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

W związku z powyższym sporządzenie deklaracji możliwe jest jedynie dla inwestycji lub działań mieszczących się w katalogu, o którym mowa w art. 425 ustawy, dla których jednocześnie wydano ocenę wodnoprawną.

Fakultatywny wzór wniosku o wydawanie deklaracji organu właściwego odpowiedzialnego za gospodarkę wodną znajduje się poniżej:

wniosek

Informacje pomocne przy identyfikacji jednolitych części wód powierzchni oraz jednolitych części wód podziemnych znajdują się pod linkiem:

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Należy wybrać po prawej stronie ekranu zakładkę „Gospodarka wodna” (niebieska ikona trzecia od dołu). W rozwijanym menu należy wybrać właściwe rodzaje jednolitych części wód np. Rzeczne JCWP. Następnie w oknie znajdującym się w dolnej części, pośrodku ekranu należy wybrać zakładkę „Podział administracyjny” i wpisać tam nazwę poszukiwanej miejscowości. Po przybliżeniu ekranu widoczne będą numery szukanych jednolitych części wód.