Wnioski taryfowe - kopie aktualnych decyzji

Mając na uwadze przyśpieszenie procesu weryfikacji wniosków taryfowych, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uprzejmie przypomina o obowiązku wynikającym z art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw *1), w zakresie przekazania organowi regulacyjnemu kopii aktualnych decyzji o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków wydanych przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy oraz art. 18da ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2017 r., poz. 328, 1566, 2180) aktualnie wydanych zezwoleń, jego zmian albo cofanych.

*1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne