Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie

Projekt „ Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” nr POIS.02.01.00-00.0012/16 realizowany jest w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, typ projektu 11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej.

Celem projektu jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych wokół Zbiornika Włocławskiego.

W ramach realizacji projektu planowane są do osiągnięcia następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu – liczba wybudowanych jednostek (lodołamaczy) – 2 sztuki

Wskaźnik rezultatu – powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji – 117,26 km 2

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 42 004 920,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 35 700 000,00 PLN

Aktualności:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-0012/16-00 została zawarta w dniu 30.11.2016 r.

Funkcje Inżyniera Kontraktu dla Projektu pełni Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku na podstawie Umowy nr 198/IR-JRP/17 zawartej w dniu 03.03.2017 r.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - RZGW w Warszawie a Stocznią Koźle Sp. z o.o. Umowa nr 665/IR-JRP/17 na Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawę wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego w ramach Projektu pn. „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2019, a jego całkowity koszt wynosi 33 702 000,00 PLN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub