Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie

Projekt „ Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” nr POIS.02.01.00-00.0012/16 realizowany jest w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, typ projektu 11 Budowa specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia czynnej osłony przeciwzatorowej.

Celem projektu jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych wokół Zbiornika Włocławskiego.

W ramach realizacji projektu planowane są do osiągnięcia następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu – liczba wybudowanych jednostek (lodołamaczy) – 2 sztuki

Wskaźnik rezultatu – powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji – 117,26 km 2

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 42 004 920,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 35 700 000,00 PLN

Aktualności:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-0012/16-00 z dnia 30.11.2016 r. została zmieniona Aneksem nr POIS.02.01.00-00-0012/16-01 z dnia 05.06.2017 r. oraz Aneksem nr POIS.02.01.00-00-0012/16-02 z dnia 23.03.2018 r.

Na podstawie Umowy nr 198/IR-JRP/17 z dnia 03.03.2017 r. funkcję Inżyniera Kontraktu dla Projektu pełni Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku.

W ramach Umowy nr 665/IR-JRP/17 z dnia 11.08.2017 r. Stocznia Koźle Sp. z o.o. prowadzi prace związane z Zaprojektowaniem, wybudowaniem i dostawą wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego. Dotychczas przekazano, zatwierdzoną przez Towarzystwo Klasyfikacyjne – Polski Rejestr Statków S.A., dokumentację klasyfikacyjną lodołamacza czołowego i liniowego. Ukończone zostały prace związane z wykonaniem kadłubów obydwu lodołamaczy. Zamontowano nadbudówki lodołamaczy. Trwają prace montażowe (montaż urządzeń w maszynowni) i instalacyjne (montaż instalacji elektrycznych i rurowych).

W dniu 30.11.2018 r. na Obiekcie Hydrotechnicznym PGW Wody Polskie we Włocławku odbyła się w ramach działań informacyjno-promocyjnych Projektu uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu na nazwy lodołamaczy „Kto przełamie lód”. Budowane lodołamacze będą nosiły imiona ORKAN i SOKÓŁ.

0340

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub