Aktualnie realizowane prace

Obiekt
Roboty wykonane
Roboty w trakcie realizacji
1.       Zapora czołowa
- Odmulenie skarpy odwodnej zapory czołowej,
- zagęszczenie korpusu i podłoża – wibroflotacja zapory czołowej od strony wody dolnej,
- wykonanie drenażu skarpowego z materacy siatkowo – kamiennych na skarpie odpowietrznej poniżej rz. 53,50
- przesłona przeciwfiltracyjna wykonana
w technologii „jet - grouting", zlokalizowana
wzdłuż muru oporowego na prawym
 przyczółku jazu od WD,
- remont ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory wraz z remontem parapetu,
- poszerzenie korony zapory po stronie wody dolnej,
- odbudowa i modernizacja dróg eksploatacyjnych,
- budowa chodnika na poszerzeniu korony zapory,
- przebudowa drogi zjazdowej na dolne stanowisko zapory od strony wody dolnej,
- budowa ogrodzenia wzdłuż korony zapory,
- odbudowa drenaży.
 
2.       ASTKZ
 
 
                   
- rozbudowa ASTKZ wraz z wymianą odpowiednich urządzeń pomiarowo-kontrolnych.
Roboty realizowane są równolegle z postępem prac na innych obiektach.
3.       Jaz
- reprofilacja 6 szt. filarów od strony WD w części nadwodnej,
- wzmocnienie konstrukcji mostu
podsuwnicowego,
- zabezpieczenie antykorozyjne 8 zasuw w zakresie powierzchni wewnętrznych i jednej zasuwy
na zewnątrz,
- zabezpieczenie antykorozyjne zasuw remontowych
Od strony wody górnej i wody dolnej,
- iniekcja ciśnieniowa w dylatacjach filarów
nr 6, 8, 9 od WG,
- Odtworzenie elementów wyposażenia
 komunikacyjnego (bariery, drabiny itd.)
 
- remont konstrukcji filarów,
- wymiana i modyfikacja uszczelnienia dylatacji wszystkich filarów,
- zabezpieczenie antykorozyjne mostu podsuwnicowego,
- zabezpieczenie antykorozyjne głównych zamknięć jazu – powierzchnie zewnętrzne,
- renowacja i modernizacja części mechanicznej
urządzeń oraz konstrukcji stalowych na jazie,
- wymiana ogrodzenia terenu w rejonie jazu
- przegląd podwodny w dolnym stanowisku jazu (ocena stanu gniazd do montażu zamknięć remontowych),
4.       Śluza z awanportami
- regeneracja mechanizmów napędowych wrót i segmentu oraz zasuw kanałów obiegowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne segmentu i wrót
śluzy oraz zamknięć remontowych,
- nawierzchnia w rejonie śluzy z wymianą
odwodnienia powierzchniowego terenu przy
komorze śluzy,
- wymiana słupów oświetleniowych przy śluzie,
- nasyp ziemny zamykający odcinek
zapory bocznej Stopień – Wistka.
 
- prace remontowe płyt ubezpieczenia skarp dolnego awanportu
- renowacja i modernizacja części mechanicznej: urządzeń oraz
konstrukcji stalowych na śluzie,
w tym wykonanie nowych instalacji odladzania
wrót i segmentu;
- roboty naprawcze ścian i dylatacji,
- przebudowa oświetlenia zewnętrznego w awanportach;
- przebudowa kablowych sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych oraz
punktów poboru energii elektrycznej
w awanportach
- wymiana dźwigu w wieży sterowni,
5.       Przepławka dla ryb wraz z monitoringiem po przebudowie
- rozbiórkowe i wyburzeniowe w zakresie dna przepławki oraz układu ścian;
- budowa nowego układu ścian poprzecznych
wewnątrz przepławki wraz z płyta denną,
- wlot wody wabiącej od WG wraz z montażem
zasuwy,
 
- renowacja ścian i korony ,
- budowa komory wygaszania energii wody
wabiącej na wypływie z przepławki;
- zabetonowanie istniejących i wykonanie nowych otworów
wejścia i wyjścia do przepławki z zamknięciami z napędem ręcznym;
-montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym,