Konta bankowe do wpłat

Numer konta bankowego RZGW w Warszawie do wszelkich wpłat:

BGK

07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

NIP: 5272825616

REGON: 368302575

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer konta bankowego do wpłat z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania:

53 1130 1017 0020 1510 6720 0069

Opłaty za pełnomocnictwo:

Zgodnie z art. 12 Ustawy o opłacie skarbowej z dn. 16 listopada 2016 r.:

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.