Opłaty zmienne

Formularze do opłaty zmiennej za usługi wodne

Tabele zawarte w formularzach (wykazach) wypełnia się oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego.

Tabele dotyczące wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej, wypełnia się oddzielnie dla każdego ujęcia wody.

1. Oświadczenie do opłaty zmiennej

2. Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej

3. Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi

4. Wykaz zawierający informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód

5. Wykaz zawierający informacje o wydobywaniu z wód, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinaniu roślin z wód lub brzegu