Uzgodnienia Ochrony Przeciwpowodziowej

Zakazy obowiązujące w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych

Zakazy obowiązujące w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zostały określone w art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Zgodnie z art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:

  1. przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
  2. uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  3. prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijana  słupów i ustawiania znaków;
  4. wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;
  5. wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału;
  6. lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.

Zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych.

W przypadku wykonania robót lub czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5, nieobjętych decyzją, przepisy art. 77 ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

Zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zostały określone w art. 77 ust.1 pkt 3 lit. a i art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się:

  1. Gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania

    Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się:

  2. Lokalizowania nowych cmentarzy

Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji zwolnić od zakazu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód.

Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach administracyjnych RZGW w Warszawie, wydaje Dyrektor RZGW w Warszawie, w oparciu o zapisy art. 77 ust. 3 ustawy Prawo wodne na indywidualny wniosek inwestora.

Wyrażenie zgody na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych cmentarzy następuje w decyzji, o której mowa w art.166 ust. 5 ustawy Prawo wodne.

.