Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa

Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 2. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (ugn);
 3. Ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (uoszpripp, specustawa powodziowa);
 4. Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 5. Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
 6. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 7. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 8. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 sierpnia 2018 r., w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
 12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego.