Zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa

Wydział Administrowania Nieruchomościami (AN)

telefon: 22 58 70 420, 422 - 426, 412, 415, 416
fax:        22 58 70 421

e-mail: mtk@warszawa.rzgw.gov.pl

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566); (ustawa - do podglądu we wszystkich punktach);
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.); (ustawa - do podglądu we wszystkich punktach);
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
  4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póżn. zm.);
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 13, poz. 90);
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614);
  7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878);
  8. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.);
  9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 458);
  10. Zarządzenie Nr 1/2010 Dyrektora RZGW Warszawie z dnia 11 stycznia 2010 r.